SUKCES ZĄBKOWSKIEJ „DWÓJKI”, CZYLI WYNIKI EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ.

                      W dniach 20-25 stycznia 2016r w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego
w Ząbkach odbyła się ewaluacja zewnętrzna mająca na celu zbadanie funkcjonowania placówki
 w wybranych obszarach wymagań.
            Wyniki, jakie otrzymaliśmy 16 lutego 2016r, pozwoliły nam upewnić się, że nasze wspólne działania i systematyczna, codzienna praca przyczyniają się do wysokiego poziomu nauczania
i wychowania w ząbkowskiej „dwójce”.
            Cytując treść raportu otrzymanego od ewaluatorów, możemy pochwalić się kilkoma sukcesami.
            Po pierwsze nasi uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, która jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. Nauczyciele uwzględniają osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego, zaś wychowankowie wykorzystują nabyte umiejętności podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. W naszej szkole prowadzi się systematyczne diagnozy uczniów i wyciąga wnioski do planowania dalszej, bardziej efektywnej pracy. Uczniowie mają możliwość aktywnego uczestniczenia w zajęciach obowiązkowych i pozalekcyjnych i są zadowoleni ze swoich osiągnięć. Potrafią wykorzystywać wiedzę nabytą wcześniej, co zostało potwierdzone w ankietach uczniów
i podczas obserwowanych lekcji. Nauczyciele dostosowują formy i metody pracy do indywidualnych możliwości uczniów, monitorują ich osiągnięcia i mobilizują do większej aktywności. Ewaluatorzy wielokrotnie podkreślali, że nasza szkoła osiąga wysokie wyniki nauczania (wysokie lub bardzo wysokie wyniki sprawdzianu po szóstej klasie, sukcesy
w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych), które są potwierdzeniem skuteczności podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych. 
            Po drugie, jak wskazuje raport, w naszej szkole wspomaga się rozwój uczniów,
z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Nauczyciele rozpoznają możliwości psychofizyczne
i potrzeby rozwojowe oraz sposoby uczenia się i sytuację społeczną każdego ucznia. Mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach rozwijających ich zainteresowania
i uzdolnienia (koła zainteresowań, chór, SKS, zajęcia kreatywnego pisania, szachy, itp.) oraz
w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych (terapia integracji sensorycznej, terapia metodą Tomatisa, socjoterapia i psychoedukacja, terapia pedagogiczna i logopedyczna, zajęcia rewalidacyjne, surdologopedia, itp.). Prawie 84% uczniów korzysta z różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dzięki czemu mają możliwość zaspokojenia swych potrzeb rozwojowych, które uprzednio zostały rozpoznane. Zarówno rodzice, jaki i uczniowie wskazywali w ankietach, że zajęcia pozalekcyjne interesujące i dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci . Dodatkowo na uwagę zasługuje fakt, że w naszej placówce podejmuje się szereg działań pomagających przezwyciężyć trudności wynikające z trudnej sytuacji społecznej. Zgodnie z treścią raportu, nauczyciele szybko reagują na problemy i wspierają mocne strony uczniów. Dodatkowo szkoła oferuje wsparcie dla rodziców w postaci chociażby „Warsztatów umiejętności wychowawczych” i konsultacji indywidualnych ze specjalistami. Naszym atutem jest także organizowanie pomocy materialnej (liczne akcje charytatywne i kiermasze organizowane prze szkolny wolontariat).
            Kolejnym obszarem badanym przez ewaluatorów były, ogólnie rzecz ujmując, wyniki sprawdzianu i wnioski z nich wypływające. Sukcesem naszej placówki jest fakt, że systematycznie analizując wyniki sprawdzianów i wyciągając wnioski, planujemy kolejne działania zmierzające do wzrostu efektywności nauczania. Nauczyciele na bieżąco starają się doskonalić swój warsztat pracy i stosować coraz bardziej atrakcyjne formy i metody pracy. Ewaluatorzy podkreślali, że nasza szkoła posiada bogate wyposażenie pracowni ( tablice interaktywne, pracownie mobilne, tablety),
a  nauczyciele w pełnym stopniu potrafią z nich korzystać, co pomaga w uzyskiwaniu wysokich wyników w nauce.
            Podsumowując, wyniki ewaluacji zewnętrznej nie były dla nas zaskoczeniem, ale jedynie utwierdziły nas w przekonaniu, że ogromny wysiłek nauczycieli wkładany każdego dnia
w kształcenie i wychowanie naszych podopiecznych przynosi wymierny skutek. 
            Korzystając z okazji serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom za zaangażowanie
w codzienną pracę i podejmowanie wielu cennych inicjatyw, rodzicom za zaufanie i dotychczasową współpracę, zaś uczniom za życzliwość i chęć zdobywania wiedzy.


                                                                                                    Dyrektor i wicedyrektorzy SP2.........................................................................................................................